Gebruiksvoorwaarden

Algemeen
Het gebruik van de website is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel van de website
De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de openbare bibliotheken in Vlaanderen en cultuur en ontspanning in het algemeen. Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan altijd zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de website
De beheerders van deze website streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen zij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Wanneer u onvolledigheden of tekortkomingen vaststelt, kunt u die melden via e-mail naar webmaster@bibnet.be.
De beheerders van deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of de beschikbare informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Links en verwijzingen
Op deze website vindt u heel wat links naar externe websites en informatiebronnen. De beheerders van deze website staan niet garant voor de volledigheid en betrouwbaarheid van die websites en informatiebronnen. U wordt louter ter informatie doorverwezen naar deze websites en informatiebronnen.

Bescherming van de persoonsgegevens
De beheerders van deze website willen de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers beschermen. Persoonlijke gegevens worden slechts gevraagd in het kader van een project of dienst, of om de geldigheid en de betrouwbaarheid van de toegestuurde informatie te controleren.
De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot deze beoogde doelstellingen. Uw persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aangewend. U heeft steeds inzage in de persoonsgegevens die u via deze website bezorgt. Indien u dat wenst, worden deze gegevens gecorrigeerd. Daartoe mailt u naar webmaster@bibnet.be.

Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij anders wordt aangegeven is het toegestaan informatie die onder redactie van Bibnet is opgesteld, kosteloos te downloaden en te reproduceren op voorwaarde dat de bron uitdrukkelijk vermeld wordt en de reproductie geen commercieel voordeel beoogt.
Informatie en gegevens die uit andere online websites worden geaggregeerd of waar naar verwezen wordt, mogen enkel gereproduceerd worden onder de voorwaarden van de betreffende website.
Rechthebbenden die menen dat hun rechten worden geschonden, nemen contact op met webmaster@bibnet.be. Waar blijkt dat Bibnet onterecht bronmateriaal reproduceert zal Bibnet onmiddellijk alle maatregelen nemen om de inbreuk te beëindigen.
Dit alles in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Heeft u vragen over reproductie van de informatie, dan kunt u contact opnemen met de beheerders van de website. De beheerders van de website behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website.

Geschillen
Deze on-line overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of gegevens van de website, vallen onder de toepassing van het Belgische recht en van de relevante internationale regelgeving. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van België en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor een Belgische rechtbank te brengen.